Sıkça Sorulan Sorular

Araç Değer Kaybı Nedir?

 

Trafik kazası sonucunda, aracınızda meydana gelen hasarın onarımından sonra, aracınızın ikinci el satış piyasasında değer kaybetmesine, piyasa satış bedelinin düşmesine denir.

 

Araç Değer Kaybı Zaman Aşımı Nedir ?

 

Araç Değer Kaybı davası, kaza olayının öğrenildiği veya meydana geldiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içindeaçılması gerekir. Ancak kazanın olduğu tarihten itibaren (hasarı veya kazayı öğrenmeme halinde) 10 (on) yıl içindeAraç DeğerKaybı davası açılmamış ise zamanaşımına uğrar.

 

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır ?

 

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre konusunda eksperler tarafından Araç Değer Kaybı Raporu hazırlanır. Hazırlanan Araç Değer Kaybı raporunda detaylı hesaplamalar yer almaktadır.

 

Araç ile Birden Çok Kaza Yapmanız Durumunda Ne Yapılması Gerekir ?

 

Bu konuda öncelikle incelenmesi gereken Sigorta Genel Şartlarına göre kazalarınızın, ilgili ihbar tarihinin 2 yıllık zaman aşımına uğramamasıdır. Daha önce başvuru yapılmadı ise ilk kazanızdan başlanarak, Araç Değer Kaybı başvurusu yapılır. Aynı parçaların birden çok işlem görmesi durumunda Araç Değer Kaybı ilgili parçalar hesaplamaya dahil edilmeden hesaplanır.

 

Araç Değer Kaybı Tahsilatı Nasıl Yapılır ?

 

Araç Değer Kaybı Raporu kapsamlı ve detaylı olarak (ekspertiz raporu, onarım resimleri, servis faturası vb.) hazırlandıktan sonra ilgili taraflardan Sigorta Şirketi, Araç Ruhsat Sahibi ve Sürücü’ den talep edilir. Talebinizin karşılanmaması durumunda Sigorta Tahkim komisyonu başvuru yapılır.

 

Araç Değer Kaybı Nereden Talep Edilir ?

 

Araç Değer Kaybı öncelikle kazada kusuru olan taraflardan talep edilir. Aşağıda Hukuki açıklamaları yapıldığı şekilde, sigorta şirketi, ruhsat sahibi ve sürücü müteselsil sorumludur.

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası altında sigortacı, kaza esnasında hatalı olan araç sahibinin sorumluluklarına müteselsilen, yani zincirleme olarak ortak olmaktadır.

6098 Borçlar Kanunu

MADDE 49 “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür”.

Madde 51 "Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenmebiçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığınıgözönüne alarak belirler. " Bu çerçevedehâkim dava içerisindebilirkişiden zararın tespiti ve kusur oranlarını belirlemek içinbilirkişi raporu talep edecek ve bu çerçevedehüküm kuracaktır. Bu sebeple davanızı önce belirli bir miktar üzerindenaçarak, bilirkişi raporu çerçevesinde tespit edilen miktar neticesinde ıslah ederek talebinizi artırmanız mümkündür.

MADDE 122 "Aşkın Zarar" başlıklı "Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin hiçbir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe, bu zararı da gidermekle yükümlüdür.

Türk Ticaret Kanunu

'MADDE 1401- (1) Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.

MADDE 1409-  Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur.

Karayolları Trafik Kanunu

MADDE 85- Aracın bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olur.

Sigorta şirketi sorumluluğu araç onarım bedeli ve araç değer kaybı limiti; 2017 Trafik Sigortası Limitleri 33.000,00 TL dir. Örneğin; araç onarım bedeliniz 27.000,00 TL ve değer kaybı bedeli 8.000,00 TL diyelim. Bu durumda 35.000,00 TL olan ödemelerin 33.000,00 TL’ si SİGORTA Şirketi tarafından ödenir. Kalan 2.000,00 TL’ den Araç Sahibi ve Sürücü müteselsil sorumlu olur.

 

Özetlemek gerekirse; Sigorta Şirketi, Araç Sahibi ve Sürücü’ den talep edilir.

 

Hangi Parçalarda Değer Kaybı Oluşur?

 

Araç Değer kaybı oluşabilmesi için, aracın kaporta aksamı kapı,çamurluk, kaput, direk, bagaj kapağı, marşpiyel vb. ya da şasesiyle ilgili düzeltme, boyama, kesme, değişim gibi işlemler görmesi gereklidir. Aracınızıncam, ayna, ön tampon, motor, airbag, şanzımanı, taşıyıcıları ve ön takım gibi malzemeler Araç Değer Kaybı konusuna dâhil değildir.

 

Araç Pert Kayıtlı İse Araç Değer Kaybı Alınır mı?

 

Araç Değer Kaybı oluşabilmesi için ağır hasarlı ve pert kavramlarının tam olarak anlaşılır olması gereklidir. Araç onarım bedelinin, araç piyasa bedelinin %70 olması veya daha fazlası olması durumunda araç Pert’e ayrılması anlamına gelir. Piyasa koşullarının altında bir bedel ödenmesi durumunda Bilirkişi talep edilerek Raiç bedel belirlenir ve sigorta şirketinden talep edilir. Aracın Ağır Hasarlı olması ve onarılması durumunda Bilirkişi tarafından inceleme yaptırılarak Araç Değer Kaybı hesaplanarak ilgili taraflardan talep edilir.

 

17. Hukuk Dairesi 2013/17702 E. , 2014/122 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Balıkesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 18/07/2013
NUMARASI : 2012/4-2013/278

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Sigorta şirketi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:


K A R A R
Davacı vekili; müvekkiline ait araca davalı sürücüsünün tam kusurlu hareketi ile çarparak hasarlanmasına neden olduğunu belirterek değer kaybı ve tamir süresince araç mahrumiyetine ilişkin olarak 6.625 TL toplam tazminatın kaza tarihinden itibaren yasal faiz ile davalılardan müştereken müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı A..Ç..vekili, davacının aşırı hızlı olması nedeni ile tam kusurlu olduğunu, hasarlı parçaların orjinalleri ile değiştirildiğini, tazminat talep hakkı olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.Davalı sigorta vekili, talebin teminat dışı kaldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, toplanan deliler ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kabulü ile 6.000 TL değer kaybı tazminatının davalı sigorta şirketi bakımından poliçe teminatı ile sınırlı olmak üzere ve 22.11.2011 tarihinden itibaren, davalı A.. Ç..'den olay tarihinden itibaren yasal faiz ile tahsiline, 625 TL gelir kaybının olay tarihinden itibaren yasal faiz ile davalı A..Ç..'den tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı sigorta şirketi vekilince temyiz edilmiştir.
 

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı sigorta şirketi vekilinin yerinde görülmeyen aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
 

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.Davacının kabul ettiği ve hükme esas alınan 5.2.2013 günlü bilirkişi raporu ile 20.10.2011 günlü tespit bilirkişisi raporunda davacı aracının hasarsız ikinci el piyasa rayiç değerinin 27.000,00 TL, olay nedeniyle araçtaki hasar ve işçilik bedelinin 19.700,08 TL, araçtaki değer kaybınında 6.000,00 TL olduğu mütalaa edilmiş, davalı sigorta şirketince davacının kasko sigortasına 18.076,00 TL ödeme yapılmıştır.


Mahkemece bilirkişice belirlenen değer kaybına hükmedilmiştir.
Aracın değer kaybına hükmedilebilmesi için tamirinin ekonomik olması gerekir.
Oysa bilirkişice tesbit edilen aracın ikinci el piyasa değeri ile hasar ve işçilik bedeline göre tamiri ekonomik olmayıp aracın perte ayrılması gerekmektedir.
Aracın davacı tarafından tamir ettirilerek kullanılması perte ayrılması sonucunu değiştirmeyeceğinden, perte ayrılması gereken araç nedeniyle davacının değer kaybı talebi hukuki dayanaktan yoksundur.
Bu halde davalı sigorta şirketi aleyhindeki davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.
 

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı sigorta şirketi vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı sigorta şirketi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Garanti Sigorta A.Ş'ye geri verilmesine 13.1.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Sigorta şirketleri normal şartlarda pert kayıtlı araçlara değer kaybı ödemek istemeyebilir. Ancak Trafiks olarak yazdığımız hukuka uygun rapor ile beraber sigorta şirketine değil de sigorta tahkim komisyonuna direkt müracaat eder iseniz değer kaybına hak kazanmanız ve pert kayıtlı aracınız için değer kaybı tahsilat yaptırmanız mümkündür.

 

Kaç KM’de Araçlar İçin Araç Değer Kaybı talep edilebilir?

 

Araç kilometresi Araç Değer Kaybı hesaplamasında önemli bir etken olmakla birlikte araç piyasa değeri, araç geçmiş hasarları göz önüne alınarak Araç Değer Kaybı Hesaplaması yapılabilir.

 

Kaç Model Araçlar İçin Araç Değer Kaybı Talep edilebilir?

 

Araç modeli Araç Değer Kaybını çok fazla etkileyen bir faktör değildir. Fakat bu noktada önemli olan, araç piyasa değeri, araç geçmiş hasarları ve kilometresi üzerinden hesaplanan değerlerdir.

 

Araç Değer Kaybı Başvurusu İçin Araç Kaza tarihindeki 2.El Piyasa Değerini Nereden Öğrenebilirim?

 

Araç hangi marka ve modeline göre, o markaya ait adet yetkili bayiye ulaşılarak,ikinci el satış bölümünden bilgi alınabilir, sahibinden ve arabam gibi sektörün öncü firmalarının websitelerinden araç kriterleri seçilerek, ortalamadeğerlere bakılır. Aracın 2. el piyasa değerine ulaşılır.

 

Kaza Sonrası Onarım Tamamlandı. Araç Satışı Gerçekleşti. Araç Değer Kaybı Talep Edebilirmiyim ?

 

Araç Değer Kaybı başvurusu ile ilgili önceki mevzuat mülkiyet değişikliği konusunda kısıtlama getirmişti. Daha sonrasında yürütmeyi durdurma kararı alındı. İtiraz No: 2017/176. Burada en önemli nokta araç noter satış sözleşmesinde araç piyasa değeri ile satış değeri arasında fark oluşmasıdır.

 

Araç Değer Kaybı Başvurusunu Nasıl Yapabiliriz ?

 

Araç Değer Kaybı başvurunuz ile ilgili bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır. E-mail üzerinden, Canlı Sohbet kısmından ve Whatsapp üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Değer Kaybı Dükkanı Hangi Hizmetleri Sunmaktadır ?

 

  • Araç Değer Kaybı Çözüm Ortaklığı,
  • Araç Kiralama Anlaşmazlık Çözüm Ortaklığı,
  • Filo Kiralama Şirketleri Çözüm Ortaklığı,
  • İkame Araç – Kazanç Kaybı Çözüm Ortaklığı,
  • Motorsiklet Kazaları Çözüm Ortaklığı,
  • Tramer Raporu İtirazları Çözüm Ortaklığı,
  • Hasar-Zarar Tazminat ve Tahsilat Çözüm Ortaklığı,
  • İkinci El Araç Satışı Çözüm Ortaklığı,
  • Ayıplı Araç Satış Çözüm Ortaklığı,
  • Otomobil Alım-Satım Çözüm Ortaklığı,

 

 

 

 

Araç Değer Kaybı Konusunda Önemli Kriteler● Kazaya karışan aracın piyasadaki tercih durumu, 2. El piyasa bedeli,
● Hasarın boyutu,
● Aracın üretim yılı,
● Marka ve model bilgisi,
● Aracın kilometresi,
● Hasar geçmişi ve niteliği,,
● İşlem gören parçaların niteliği ve sayısı,
● Trafiğe çıkış tarihi dahi araçtaki değer kaybının miktarını etkileyebilmektedir.

Sormak İstedikleriniz

Faydalı Bağlantılar